Política de Privacitat

En cumplimiento de lo establecido en la RGPD, le informamos que sus datos serán tratados en nuestros ficheros, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad, incluyendo el envío de comunicaciones en el marco de la citada relación.

Así mismo, sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento de la RGPD puede ejercitar sus derechos ARCO ante Grup Empresa Ribagorçana, con dirección en Av. Victoriano Muñoz, s/n, 25520 – El Pont de Suert, adjuntando fotocopia de su DNI.

El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, está sujeta al deber de secreto y va dirigida únicamente a su destinatario. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016 (RGPD), i al Reglamento RD-1720/2007, Grup Empresa Ribagorçana ha adaptat els actuals tractaments de dades personals als canvis i novetats, sabent que la RGPD és una norma que substituirà l’actual LOPD a partir de maig del 2018.

Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Grup Empresa Ribagorçana amb adreça en Av/ Victoriano Muñoz, s/n, 25520 – El pont de suert, Lleida adjuntant fotocòpia del seu DNI.

Tractem la informació que ens faciliten amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin. Les dades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió, i pot sol·licitar-ho a qualsevol moment dirigint-se per correu electrònic o correu postal al responsable del tractament. L’alta del tractament explicarà també amb l’aprovació expressa de l’usuari.

Si l’interessat creu que hi ha un problema amb la forma en què estan manejant les seves dades té el dret de dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Grup Empresa Ribagorçana no admet dades personals de persones que siguin menors d’edat. Grup Empresa Ribagorçana s’eximeix de qualsevol responsabilitat sobre un interessat menor d’edat que ens hagi enviat dades personals.

Tota la informació que vostè ens faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes vostè ens garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà vostè l’únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar-nos o tercers per la informació que faciliti.

@dminPolítica de Privacitat